HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM “SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ” VÀ PHẦN MỀM “ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN”

Ngày 10/3/2023, Đảng bộ Công ty Cổ Phần Hanel tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai và ứng dụng phần mềm “ Sổ tay Đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên”. Việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm này nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

“Sổ tay đảng viên điện tử” là kênh thông tin chính thống, quan trọng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố... Đồng thời, đây là công cụ nắm bắt, quản lý hoạt động của đảng viên. Bên cạnh đó, phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở.

Trong dòng chảy thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng. Những tiện ích mà phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” mang lại trong việc cung cấp thông tin cho đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Một số hình ảnh tại hội nghị : 

 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: