Giải pháp phần mềm quản lí bệnh án điện tử

Giải pháp chuẩn hóa hồ sơ bệnh án điện tử đối với hệ thống y tế toàn quốc, đảm bảo tích hợp, trao đổi dữ liệu và tổng hợp báo cáo liên thông giữa các hệ thống và các cơ quan, tổ chức một cách thống nhất.
 
Tính năng :
1.Chuẩn hóa dữ liệu:
•Hồ sơ bệnh án
•Danh mục dùng chung giữa các bệnh viện
•Báo cáo thống kê của các bệnh viện tới Bộ Y Tế
2.Trao đổi thông tin:
•Thông tin HSBA giữa các bệnh viện với nhau theo chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử trong y tếquốc tế (HL7)
•Báo cáo thống kê theo chuẩn Bộ Y Tế (SDMX-HD)
•Thông tin văn bản
•Thông tin danh mục dùng chung
3.Hỗ trợ chuyên môn:
•Giúp cán bộ các bệnh viện có thể tra cứu HBSA các bệnh viện khác để đưa ra các phương án điều trị tốt hơn.

Đối tác: