Hanel tổ chức Đại hội CNVC bất thường phục vụ Công tác Cổ phần hóa Công ty

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel theo quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel đã phối hợp với BCH Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng với đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội CNVC bất thường phục vụ công tác cổ phần hóa Công ty.

     100% CBCNV tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa Công ty, bao gồm: kết quả xác định giá trị Doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, phương án SXKD, điều lệ hoạt động, phương án lao động, phương án cổ phần hóa và thông báo về việc chia số dư Quỹ phúc lợi Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn bộ CBCNV Công ty.

Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH - Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel - Ông Nguyễn Quốc Bình phát biểu tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến công tác CPH Công ty.

Other articles: