The Hanoi SSO Center is a bridge between government agencies and information and communication technology (ICT) enterprises. The Hanoi SSO Center creates a unified platform and helps ICT enterprises operate with the best efficiency.
 
Trung tâm Hanel Walter Rhodes Global SSO (Hà Nội)

Trung tâm Hanel Walter Rhodes Global SSO (Hà Nội)

Trung tâm SSO Hà Nội là cầu nối giữa cơ quan Chính Phủ với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông(ICT). Trung tâm SSO Hà Nội tạo ra một nền tảng thống nhất và giúp các doanh nghiệp ICT hoạt động đạt hiệu quả và hiệu lực tốt nhất.

 

Detail...

Trung tâm Hanel Walter Rhodes Global SSO (Hà Nội)

Trung tâm SSO Hà Nội là cầu nối giữa cơ quan Chính Phủ với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông(ICT). Trung tâm SSO Hà Nội tạo ra một nền tảng thống nhất và giúp các doanh nghiệp ICT hoạt động đạt hiệu quả và hiệu lực tốt nhất.

 

 

Detail...