Cơ cấu tổ chức


 
35 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
19 công ty
liên kết trong nước
3 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: