Cơ cấu tổ chức


34 năm
thành lập và phát triển
10 công ty
thành viên
20 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: