HANEL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 30/6/2022, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 qua hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các cổ đông trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông có thể tham dự và thực hiện quyền cổ đông của mình tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet .
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hanel năm 2022 đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ cao, thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD  năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình về việc thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả lương cho người quản lý năm 2021  và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn với tỷ lệ cao gồm : Ông Nguyễn Đình Vinh, bà Bùi Thị Hải Yến, bà Nguyễn Minh Trang. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được bầu chọn gồm bà Cao Mai Khanh, bà Lương Thị Kim Hậu và bà Phùng Thị Thùy Dung.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông về tình hình công tác thoái vốn Nhà nước, hoạt động tái cơ cấu, tầm nhìn, định hướng SXKD của Hanel trong thời gian tới.
Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2022 của công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của Đại hội:

 
Các tin bài khác:

Đối tác: