HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 25/6/2020, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua  kết quả hoạt động SXKD năm 2019,  kế hoạch SXKD năm 2020, các phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hanel năm 2020  đã biểu quyết nhất trí 100%, thông qua các báo cáo do Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày về kết quả hoạt  động SXKD của Công ty năm 2019,  kế hoạch SXKD  năm 2020,  phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, phương án chi trả lương cho người quản lý năm 2019  và kế hoạch năm 2020.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty và bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã trực tiếp, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông về tình hình và tiến độ triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Hanel. Các câu hỏi của cổ đông đặt ra trong Đại hội đều đã được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  của công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:Các tin bài khác:

Đối tác: