HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26/4/2024, Công ty CP Hanel đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các nội dung liên quan khác theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hanel năm 2024 đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ cao, thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD  năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình về việc thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả lương cho người quản lý năm 2023  và kế hoạch năm 2024.
 

 
Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT, bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, và bà Nguyễn Minh Trang, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông về tình hình hoạt động SXKD, tiến độ công tác thoái vốn Nhà nước và một số nội dung liên quan khác.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của Đại hội:
 


 

Các tin bài khác:

Đối tác: