HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 26/82019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát,  thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
 Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel phát biểu tại Đại hội

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Hanel theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trên cơ sở các văn bản của UBND TP Hà Nội về việc đồng ý chủ trương bổ xung chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Minh Trang, và Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Quốc Bình, Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Minh Trang và bầu bổ xung bà Cao Mai Khanh làm thành viên Ban kiểm soát; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Bình và bầu bổ xung bà Nguyễn Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Bà Bùi Thị Hải Yến  – Tổng giám đốc Công ty CP Hanel phát biểu tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty  cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty CP Hanel để phù hợp với những thay đổi về tình hình hoạt động thực tế trong công tác quản trị Công ty.


Bà Nguyễn Minh Trang  –  PhóTổng giám đốc Công ty CP Hanel phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu nhất trí 100% thông qua các đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP Hanel.
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Hanel đã được tổ chức nghiêm túc, tuân thủ các quy định liên quan và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Các tin bài khác:

Đối tác: