Hanel - CSF Co.,Ltd

 
Company Name: Hanel-csf company limited
Abbreviated Company Name: Hanel-CSF
Address: No. 2 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Nghành nghề Kinh doanh: Dịch vụ cho thuê hạ tầng trung tâm máy tính, dịch vụ trung tâm máy tính, dịch vụ xây dựng hạ tầng trung tâm máy tính, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ

Website: www.hanel-csf.com
Email: sales@hanel-csf.com
Sai Dong B Industrial Park, Long Bien, Hanoi
Tel: (84 - 4) 3573 9790 * Fax: (84 - 4) 3675 7102

Các đơn vị khác