Ủy Thác Kiểm Tra, Thử Nghiệm Phần Mềm

Ủy thác việc kiểm tra và thử nhiệm phần mềm cho phép một tổ chức tập trung vào các hoạt động cốt lõi của phát triển thiết kế, trong khi việc kiểm tra, thử nghiệm phần mềm sẽ do các chuyên gia thử nghiệm độc lập bên ngoài đảm nhiệm. Điều này mang lại nhiều lợi ích kinh doanh như nâng cao sự tự tin khi giao sản phẩm, đầu tư cơ sở hạ tầng thấp, chất lượng phần mềm được dự đoán trước, giảm thiểu rủi ro về thời hạn hoàn thành và tăng thời gian để tập trung vào phát triển.

Đối tác: